• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh Vực Hộ Tịch

Có 19 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký khai sinh Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.001193.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Đăng ký kết hôn Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.000894.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.001022.000.00.00.H45 Cấp xã
4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.001695.000.00.00.H45 Cấp xã
5 Đăng ký khai tử Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.000656.000.00.00.H45 Cấp xã
6 Đăng ký khai sinh lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.003583.000.00.00.H45 Cấp xã
7 Đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.000593.000.00.00.H45 Cấp xã
8 Đăng ký khai tử lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.000419.000.00.00.H45 Cấp xã
9 Đăng ký giám hộ Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004837.000.00.00.H45 Cấp xã
10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004845.000.00.00.H45 Cấp xã
11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Lĩnh Vực Hộ Tịch 2.000748.000.00.00.H45 Cấp xã
12 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004873.000.00.00.H45 Cấp xã
13 Đăng ký lại khai sinh Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004884.000.00.00.H45 Cấp xã
14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004772.000.00.00.H45 Cấp xã
15 Đăng ký lại kết hôn Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.004746.000.00.00.H45 Cấp xã
16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh Vực Hộ Tịch 2.000635.000.00.00.H45 Cấp xã
17 Liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi Lĩnh Vực Hộ Tịch 2.001023.000.00.00.H45 Cấp xã
18 Liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi Lĩnh Vực Hộ Tịch 2.000986.000.00.00.H45 Cấp xã
19 Đăng ký lại khai tử Lĩnh Vực Hộ Tịch 1.005461.000.00.00.H45 Cấp xã
Top