• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Có 5 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 1.004492.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 1.004485.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 2.001810.000.00.00.H45 Cấp xã
4 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 1.004443 Cấp xã
5 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 1.004443.000.00.00.H45 Cấp xã
Top