• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Có 3 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 1.004492.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 1.004485.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo 2.001810.000.00.00.H45 Cấp xã
Top