• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

Có 2 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo 1.011837 Cấp xã
2 Giải quyết tố cáo Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo 2.002396.000.00.00.H45 Cấp xã
Top