• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Có 6 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 1.001699.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 1.001653.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 2.000751.000.00.00.H45 Cấp xã
4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 2.000744.000.00.00.H45 Cấp xã
5 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 1.001776.000.00.00.H45 Cấp xã
6 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 2.000355.000.00.00.H45 Cấp xã
Top