• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh Vực Nuôi Con Nuôi

Có 2 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Lĩnh Vực Nuôi Con Nuôi 2.001263.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh Vực Nuôi Con Nuôi 2.001255.000.00.00.H45 Cấp xã
Top