• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh Vực Xử Lý Đơn Thư

Có 1 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Xử lý đơn Lĩnh Vực Xử Lý Đơn Thư 2.002501.000.00.00.H45 Cấp xã
Top