• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực văn hóa

Có 1 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực văn hóa 1.003622.000.00.00.H45 Cấp xã
Top