• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực văn hóa

Có 3 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Lĩnh vực văn hóa 1.000954.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực văn hóa 1.003622.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Lĩnh vực văn hóa 1.001120.000.00.00.H45 Cấp xã
Top