• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

Có 5 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 2.000337.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 2.000346.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 1.000775.000.00.00.H45 Cấp xã
4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 2.000305.000.00.00.H45 Cấp xã
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 1.000748.000.00.00.H45 Cấp xã
Top