• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực Đường thủy nội địa

Có 9 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa 2.001659.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa 1.004002.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa 1.004036.000.00.00.H45 Cấp xã
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực Đường thủy nội địa 1.006391.000.00.00.H45 Cấp xã
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa 1.003930.000.00.00.H45 Cấp xã
6 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa 1.004047.000.00.00.H45 Cấp xã
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực Đường thủy nội địa 2.001711.000.00.00.H45 Cấp xã
8 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa 1.004088.000.00.00.H45 Cấp xã
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa 1.003970.000.00.00.H45 Cấp xã
Top