• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng

Có 10 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
2 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng 2.000509.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
4 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
5 Thủ tục đăng ký người vào tu Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
6 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
7 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
8 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng 1.001167.000.00.00.H45 Cấp xã
9 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng 1.001098.000.00.00.H45 Cấp xã
10 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng 1.001085.000.00.00.H45 Cấp xã
Top