• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực Thể dục thể thao

Có 1 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực Thể dục thể thao 2.000794.000.00.00.H45 Cấp xã
Top