• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực Thư viện

Có 3 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Thư viện 1.008901.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Thư viện 1.008902.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Lĩnh vực Thư viện 1.008903.000.00.00.H45 Cấp xã
Top