• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực Đấu thầu

Có 1 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu Cấp xã
Top