• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực đất đai

Có 2 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Lĩnh vực đất đai 1.003554.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực đất đai 1.002989 Cấp xã
Top