• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh Vực Tiếp Công Dân

Có 1 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Tiếp công dân Lĩnh Vực Tiếp Công Dân 1.010945.000.00.00.H45 Cấp xã
Top