• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng

Có 5 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng 2.002400.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng 2.001907.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng 2.002401.000.00.00.H45 Cấp xã
4 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng 2.002402.000.00.00.H45 Cấp xã
5 Thực hiện việc giải trình Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng 2.002403.000.00.00.H45 Cấp xã
Top