• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội

Có 2 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội 1.000132.000.00.00.H45 Cấp xã
2 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cấp xã
Top