• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở

Có 4 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Bầu hòa giải viên Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
2 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở 2.000950.000.00.00.H45 Cấp xã
3 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở 2.000930.000.00.00.H45 Cấp xã
4 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở 2.002080 Cấp xã
Top