• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Lĩnh vực Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên (phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản).

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC (nếu có): Không

Cách thức thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa 

- Hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://dichvucong.phuyen.gov.vn

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên cấp Giấy phép xuất bản bản tin. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên phải trả lời và nêu rõ lý do.

Phí, Lệ phí

Không có

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. 18. CẤP PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN.docx
Kết quả thực hiện

Giấy phép xuất bản Bản tin

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Thông tin và Truyền thông

Dịch vụ công toàn trình

Bước 1: Cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://dichvucong.phuyen.gov.vn hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (sTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa) để được hướng dẫn.

Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện.

Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tiến hành thẩm tra, việc thẩm tra nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định sẽ cấp phép.

Bước 4: Trả kết quả trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://dichvucong.phuyen.gov.vn

 

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

- Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

- Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;

- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

- Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Top