• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Hòa Vinh 8 191 195 0 100,00% 2 0 0 2
UBND phường Hòa Hiệp Trung 102 156 125 3 97,66% 30 1 99 0
UBND phường Hòa Hiệp Bắc 35 49 48 4 92,31% 8 22 0 2
UBND phường Hòa Hiệp Nam 58 69 64 1 98,46% 20 4 38 0
UBND Xã Hòa Tâm 1 11 11 1 91,67% 0 0 0 0
UBND Xã Hòa Tân Đông 9 41 44 0 100,00% 5 0 0 1
UBND Xã Hòa Thành 21 66 58 1 98,31% 28 0 0 0
UBND Xã Hòa Xuân Đông 5 20 19 3 86,36% 3 0 0 0
UBND Xã Hòa Xuân Nam 1 21 22 0 100,00% 0 0 0 0
UBND phường Hòa Xuân Tây 21 19 32 0 100,00% 7 0 0 1
UBND thị xã Đông Hoà 464 431 395 91 81,28% 189 109 48 63
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

15090

Hồ sơ đã xử lý

3207

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top