• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Hòa Vinh 8 908 862 16 98,18% 15 8 0 15
UBND phường Hòa Hiệp Trung 102 877 709 89 88,85% 92 66 0 23
UBND phường Hòa Hiệp Bắc 39 371 336 16 95,45% 11 4 2 41
UBND phường Hòa Hiệp Nam 58 997 909 7 99,24% 26 0 69 44
UBND Xã Hòa Tâm 1 198 185 9 95,36% 5 0 0 0
UBND Xã Hòa Tân Đông 9 412 406 0 100,00% 13 0 0 2
UBND Xã Hòa Thành 21 751 746 1 99,87% 14 0 2 9
UBND Xã Hòa Xuân Đông 5 182 179 4 97,81% 0 0 0 4
UBND Xã Hòa Xuân Nam 1 640 634 0 100,00% 4 0 0 3
UBND phường Hòa Xuân Tây 22 575 557 4 99,29% 16 0 0 20
UBND thị xã Đông Hoà 459 4638 3236 661 83,04% 260 209 112 619
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

140057

Hồ sơ đã xử lý

135073

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top