• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Hòa Vinh 15 2545 2480 0 100,00% 20 0 22 38
UBND phường Hòa Hiệp Trung 147 3362 3259 81 97,57% 89 53 1 26
UBND phường Hòa Hiệp Bắc 19 1021 954 19 98,05% 36 22 0 9
UBND phường Hòa Hiệp Nam 146 1158 1172 1 99,91% 9 0 45 77
UBND Xã Hòa Tâm 8 605 599 5 99,17% 6 0 0 3
UBND Xã Hòa Tân Đông 10 702 701 0 100,00% 4 0 1 6
UBND Xã Hòa Thành 26 2229 2220 0 100,00% 1 0 28 6
UBND Xã Hòa Xuân Đông 8 527 507 1 99,80% 2 0 0 25
UBND Xã Hòa Xuân Nam 0 643 636 5 99,22% 0 0 0 2
UBND phường Hòa Xuân Tây 26 1467 1466 3 99,80% 4 0 5 15
UBND thị xã Đông Hoà 346 1838 1475 3 99,80% 109 0 253 344
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

156309

Hồ sơ đã xử lý

152201

Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top