• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Hòa Vinh 8 2932 2712 159 94,46% 16 1 0 52
UBND phường Hòa Hiệp Trung 115 2111 1733 198 89,75% 46 197 0 52
UBND phường Hòa Hiệp Bắc 44 693 639 30 95,52% 7 8 3 50
UBND phường Hòa Hiệp Nam 58 2575 2370 10 99,58% 33 4 115 101
UBND Xã Hòa Tâm 1 564 543 14 97,49% 6 0 0 2
UBND Xã Hòa Tân Đông 9 887 892 0 100,00% 1 0 0 3
UBND Xã Hòa Thành 21 2478 2451 0 100,00% 15 0 16 17
UBND Xã Hòa Xuân Đông 6 690 660 5 99,25% 19 0 0 12
UBND Xã Hòa Xuân Nam 1 1453 1440 1 99,93% 3 0 0 10
UBND phường Hòa Xuân Tây 22 1638 1569 11 99,30% 31 0 0 49
UBND thị xã Đông Hoà 245 4343 3135 255 92,48% 153 19 140 886
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

321439

Hồ sơ đã xử lý

310937

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top