• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Phường 1 2 1015 1000 0 100,00% 3 0 0 14
UBND Phường 2 2 1730 1706 0 100,00% 4 0 0 22
UBND Phường 3 22 3769 3766 0 100,00% 0 0 0 25
UBND Phường 4 2 2052 2027 16 99,22% 2 0 3 6
UBND Phường 5 3 944 917 0 100,00% 29 0 0 1
UBND Phường 6 2 976 961 1 99,90% 6 0 2 8
UBND Phường 7 3 1386 1382 0 100,00% 4 1 0 2
UBND Phường 8 6 1732 1721 0 100,00% 7 5 0 5
UBND Phường 9 0 762 762 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Phường Phú Đông 36 1700 1690 7 99,59% 1 38 0 0
UBND Phường Phú Lâm 5 875 862 0 100,00% 17 0 0 1
UBND Phường Phú Thạnh 2 993 983 0 100,00% 6 0 0 6
UBND Xã An Phú 2 1885 1881 2 99,89% 2 0 0 2
UBND Xã Bình Kiến 2 864 838 0 100,00% 20 0 0 8
UBND Xã Bình Ngọc 1 450 448 0 100,00% 2 0 0 1
UBND Xã Hòa Kiến 0 1349 1349 0 100,00% 0 0 0 0
UBND TP Tuy Hòa 564 6746 5431 896 85,84% 407 281 45 250
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

140057

Hồ sơ đã xử lý

135073

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top