• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Phường 1 18 1005 1001 2 99,80% 0 0 15 5
UBND Phường 2 8 556 558 0 100,00% 5 0 0 1
UBND Phường 3 0 1889 1886 0 100,00% 1 0 0 2
UBND Phường 4 8 1695 1610 17 98,96% 69 0 4 3
UBND Phường 5 9 646 639 1 99,84% 8 0 4 3
UBND Phường 6 2 619 608 0 100,00% 0 0 2 11
UBND Phường 7 1 1428 1425 0 100,00% 1 0 0 3
UBND Phường 8 3 1856 1842 0 100,00% 8 0 2 7
UBND Phường 9 0 896 890 0 100,00% 3 0 0 3
UBND Phường Phú Đông 2 359 358 0 100,00% 2 0 1 0
UBND Phường Phú Lâm 7 482 479 1 99,79% 5 0 3 1
UBND Phường Phú Thạnh 1 1010 1002 1 99,90% 3 0 2 3
UBND Xã An Phú 3 1169 1139 3 99,74% 14 1 12 3
UBND Xã Bình Kiến 0 506 505 0 100,00% 1 0 0 0
UBND Xã Bình Ngọc 0 293 281 0 100,00% 11 0 0 1
UBND Xã Hòa Kiến 2 915 911 0 100,00% 4 0 0 2
UBND TP Tuy Hòa 247 3417 2950 14 99,53% 349 0 85 266
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

137705

Hồ sơ đã xử lý

134223

Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top