• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Hai Riêng 23 965 955 10 98,96% 18 3 1 1
UBND Xã Đức Bình Đông 3 228 194 23 89,40% 8 1 0 5
UBND Xã Đức Bình Tây 2 97 89 8 91,75% 0 0 0 2
UBND Xã Ea Bá 5 138 143 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Xã Ea Lâm 3 101 101 3 97,12% 0 0 0 0
UBND Xã Ea Bar 7 158 145 2 98,64% 3 13 1 1
UBND Xã Ea Bia 0 215 199 1 99,50% 7 8 0 0
UBND Xã Ea Ly 0 338 331 2 99,40% 0 0 0 5
UBND Xã Ea Trol 0 332 298 0 100,00% 4 0 0 30
UBND Xã Sơn Giang 3 953 944 1 99,89% 5 0 0 6
UBND Xã Sông Hinh 3 230 228 1 99,56% 0 4 0 0
UBND Huyện Sông Hinh 401 4679 4071 268 93,82% 468 4 67 202
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

140057

Hồ sơ đã xử lý

135073

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top