• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Hai Riêng 7 530 527 0 100,00% 4 0 1 5
UBND Xã Đức Bình Đông 2 167 156 1 99,36% 0 1 0 11
UBND Xã Đức Bình Tây 2 45 47 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Xã Ea Bá 1 58 58 0 100,00% 0 1 0 0
UBND Xã Ea Lâm 0 62 59 1 98,33% 0 0 0 2
UBND Xã Ea Bar 13 309 309 9 97,17% 2 0 0 2
UBND Xã Ea Bia 1 115 102 1 99,03% 11 0 0 2
UBND Xã Ea Ly 3 255 257 1 99,61% 0 0 0 0
UBND Xã Ea Trol 0 175 175 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Giang 3 233 217 8 96,44% 2 1 2 6
UBND Xã Sông Hinh 0 79 77 0 100,00% 1 0 0 1
UBND Huyện Sông Hinh 157 856 681 14 97,99% 208 1 52 57
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

100121

Hồ sơ đã xử lý

97740

Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top