• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Hai Riêng 24 2205 2205 1 99,95% 0 2 1 20
UBND Xã Đức Bình Đông 3 621 595 1 99,83% 2 0 0 26
UBND Xã Đức Bình Tây 1 239 236 1 99,58% 0 0 0 3
UBND Xã Ea Bá 5 299 301 1 99,67% 1 1 0 0
UBND Xã Ea Lâm 3 274 263 2 99,25% 2 0 0 10
UBND Xã Ea Bar 6 1119 1111 7 99,37% 2 1 1 3
UBND Xã Ea Bia 1 1103 1098 1 99,91% 0 0 0 5
UBND Xã Ea Ly 0 1311 1306 0 100,00% 0 0 0 5
UBND Xã Ea Trol 0 755 723 0 100,00% 0 0 0 32
UBND Xã Sơn Giang 3 1635 1604 2 99,88% 10 1 4 17
UBND Xã Sông Hinh 7 539 529 1 99,81% 0 0 0 16
UBND Huyện Sông Hinh 206 3967 3343 169 95,19% 309 0 89 263
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

318855

Hồ sơ đã xử lý

308234

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top