• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Hai Riêng 23 109 128 2 98,46% 1 0 1 0
UBND Xã Đức Bình Đông 3 30 18 0 100,00% 14 1 0 0
UBND Xã Đức Bình Tây 1 7 0 2 0,00% 4 2 0 0
UBND Xã Ea Bá 5 15 20 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Xã Ea Lâm 3 22 19 1 95,00% 4 1 0 0
UBND Xã Ea Bar 7 4 3 0 100,00% 6 1 1 0
UBND Xã Ea Bia 0 22 22 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Xã Ea Ly 0 35 34 0 100,00% 0 1 0 0
UBND Xã Ea Trol 0 20 20 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Xã Sơn Giang 2 58 58 0 100,00% 2 0 0 0
UBND Xã Sông Hinh 3 12 9 0 100,00% 6 0 0 0
UBND Huyện Sông Hinh 401 401 476 7 98,55% 262 4 46 7
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

15090

Hồ sơ đã xử lý

3207

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top