• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Củng Sơn 33 383 388 0 100,00% 9 11 4 4
UBND Xã Cà Lúi 3 0 0 0 -- 1 2 0 0
UBND Xã Eachà Rang 11 20 21 0 100,00% 3 7 0 0
UBND Xã Krông Pa 4 5 8 0 100,00% 1 0 0 0
UBND Xã Phước Tân 17 3 3 0 100,00% 0 17 0 0
UBND Xã Sơn Định 8 36 35 0 100,00% 3 5 0 1
UBND Xã Sơn Hà 93 33 30 4 88,24% 31 61 0 0
UBND Xã Sơn Hội 3 8 8 0 100,00% 0 3 0 0
UBND Xã Sơn Long 12 38 43 0 100,00% 0 2 5 0
UBND Xã Sơn Nguyên 10 103 111 0 100,00% 2 0 0 0
UBND Xã Sơn Phước 3 0 0 0 -- 1 2 0 0
UBND Xã Sơn Xuân 21 0 5 0 100,00% 1 15 0 0
UBND Xã Suối Bạc 74 38 33 3 91,67% 17 58 0 1
UBND Xã Suối Trai 62 2 2 0 100,00% 1 61 0 0
UBND Huyện Sơn Hòa 3776 256 132 1 99,25% 239 3506 109 45
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

15090

Hồ sơ đã xử lý

3207

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top