• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Củng Sơn 47 561 513 1 99,81% 10 0 0 84
UBND Xã Cà Lúi 9 95 89 1 98,89% 2 2 0 10
UBND Xã Eachà Rang 8 132 133 3 97,79% 2 0 0 2
UBND Xã Krông Pa 5 166 161 7 95,83% 2 0 0 1
UBND Xã Phước Tân 11 140 137 7 95,14% 0 0 0 7
UBND Xã Sơn Định 1 428 420 0 100,00% 2 0 0 7
UBND Xã Sơn Hà 24 284 285 1 99,65% 0 21 0 1
UBND Xã Sơn Hội 7 196 197 0 100,00% 3 1 0 2
UBND Xã Sơn Long 8 393 386 0 100,00% 3 1 2 9
UBND Xã Sơn Nguyên 19 283 275 4 98,57% 4 0 1 18
UBND Xã Sơn Phước 2 135 128 1 99,22% 3 1 0 4
UBND Xã Sơn Xuân 7 65 70 2 97,22% 0 0 0 0
UBND Xã Suối Bạc 8 507 462 0 100,00% 20 1 0 32
UBND Xã Suối Trai 1 55 51 0 100,00% 2 3 0 0
UBND Huyện Sơn Hòa 204 1056 1017 42 96,03% 50 0 69 82
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

128257

Hồ sơ đã xử lý

124738

Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top