• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Chí Thạnh 25 201 207 0 100,00% 6 13 0 0
UBND Xã An Chấn 4 34 27 0 100,00% 7 4 0 0
UBND Xã An Cư 22 85 84 10 89,36% 10 1 0 2
UBND Xã An Dân 4 167 168 1 99,41% 0 1 0 1
UBND Xã An Định 1 19 19 0 100,00% 0 1 0 0
UBND Xã An Hiệp 22 86 93 1 98,94% 1 12 0 1
UBND Xã An Lĩnh 12 40 44 0 100,00% 0 5 0 3
UBND Xã An Mỹ 2 7 5 1 83,33% 2 0 0 1
UBND Xã An Nghiệp 1 53 49 1 98,00% 4 0 0 0
UBND Xã An Ninh Đông 14 196 203 2 99,02% 5 0 0 0
UBND Xã An Ninh Tây 59 77 61 1 98,39% 28 45 0 1
UBND Xã An Thạch 23 23 24 1 96,00% 7 12 1 1
UBND Xã An Thọ 80 15 43 0 100,00% 0 52 0 0
UBND Xã An Xuân 23 3 4 2 66,67% 0 14 0 6
UBND Xã An Hòa Hải 24 291 293 0 100,00% 16 1 0 5
UBND Huyện Tuy An 2017 656 660 163 80,19% 215 1229 380 26
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

15090

Hồ sơ đã xử lý

3207

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top