• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Chí Thạnh 16 462 447 4 99,11% 16 1 0 10
UBND Xã An Chấn 23 549 539 5 99,08% 16 1 0 11
UBND Xã An Cư 23 750 744 10 98,67% 9 1 2 7
UBND Xã An Dân 15 357 349 3 99,15% 11 0 0 9
UBND Xã An Định 3 418 418 1 99,76% 2 0 0 0
UBND Xã An Hiệp 4 792 777 0 100,00% 2 0 1 16
UBND Xã An Lĩnh 5 322 320 1 99,69% 1 0 0 5
UBND Xã An Mỹ 30 467 462 2 99,57% 21 1 0 11
UBND Xã An Nghiệp 9 188 183 1 99,46% 13 0 0 0
UBND Xã An Ninh Đông 25 1103 1103 1 99,91% 14 0 0 10
UBND Xã An Ninh Tây 2 769 759 0 100,00% 5 0 0 7
UBND Xã An Thạch 5 266 265 1 99,62% 1 1 1 2
UBND Xã An Thọ 25 352 353 0 100,00% 23 0 0 1
UBND Xã An Xuân 14 74 64 1 98,46% 0 16 0 7
UBND Xã An Hòa Hải 46 558 546 1 99,82% 37 0 1 19
UBND Huyện Tuy An 460 2114 1921 2 99,90% 388 3 29 231
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

100121

Hồ sơ đã xử lý

97740

Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top