• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Chí Thạnh 25 1408 1369 19 98,63% 13 13 0 19
UBND Xã An Chấn 4 986 959 7 99,28% 10 7 0 7
UBND Xã An Cư 22 816 763 35 95,61% 28 1 0 11
UBND Xã An Dân 5 867 853 5 99,42% 7 0 0 7
UBND Xã An Định 1 134 131 1 99,24% 3 0 0 0
UBND Xã An Hiệp 22 560 547 7 98,74% 2 10 0 16
UBND Xã An Lĩnh 12 456 431 2 99,54% 14 6 0 15
UBND Xã An Mỹ 2 413 382 11 97,20% 10 4 0 8
UBND Xã An Nghiệp 1 492 474 14 97,13% 2 1 0 2
UBND Xã An Ninh Đông 14 2278 2264 12 99,47% 7 0 0 9
UBND Xã An Ninh Tây 59 935 894 50 94,70% 3 15 0 32
UBND Xã An Thạch 16 318 289 14 95,38% 5 5 1 20
UBND Xã An Thọ 80 269 293 2 99,32% 0 52 0 2
UBND Xã An Xuân 23 127 116 4 96,67% 6 16 0 8
UBND Xã An Hòa Hải 24 1622 1583 18 98,88% 29 6 0 10
UBND Huyện Tuy An 726 6152 5324 234 95,79% 388 52 491 389
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

140057

Hồ sơ đã xử lý

135073

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top