• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn La Hai 5 739 676 2 99,71% 3 0 8 55
UBND Xã Đa Lộc 0 597 553 42 92,94% 1 0 0 1
UBND Xã Phú Mỡ 0 105 105 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Lãnh 5 913 909 3 99,67% 3 0 1 2
UBND Xã Xuân Long 0 193 191 0 100,00% 0 1 0 1
UBND Xã Xuân Phước 12 1115 1107 11 99,02% 9 0 0 0
UBND Xã Xuân Quang 1 14 363 363 0 100,00% 0 14 0 0
UBND Xã Xuân Quang 2 2 292 283 0 100,00% 3 1 1 6
UBND Xã Xuân Quang 3 3 603 589 3 99,49% 2 0 0 12
UBND Xã Xuân Sơn Nam 13 367 375 2 99,47% 0 0 0 3
UBND Xã Xuân Sơn Bắc 0 205 203 0 100,00% 2 0 0 0
UBND Huyện Đồng Xuân 393 1437 1339 7 99,48% 119 4 216 145
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

156309

Hồ sơ đã xử lý

152201

Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top