• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn La Hai 7 731 720 9 98,77% 7 0 0 2
UBND Xã Đa Lộc 0 1643 1593 47 97,13% 1 0 0 2
UBND Xã Phú Mỡ 0 144 143 0 100,00% 1 0 0 0
UBND Xã Xuân Lãnh 37 1176 1153 2 99,83% 3 0 1 54
UBND Xã Xuân Long 5 398 401 1 99,75% 0 0 0 1
UBND Xã Xuân Phước 8 958 948 0 100,00% 9 9 0 0
UBND Xã Xuân Quang 1 1 469 468 0 100,00% 1 0 0 1
UBND Xã Xuân Quang 2 2 530 491 1 99,80% 12 1 1 26
UBND Xã Xuân Quang 3 0 742 723 12 98,37% 2 0 0 5
UBND Xã Xuân Sơn Nam 18 670 671 3 99,55% 11 0 0 3
UBND Xã Xuân Sơn Bắc 1 362 363 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Huyện Đồng Xuân 672 2240 1829 34 98,17% 223 27 625 174
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

140057

Hồ sơ đã xử lý

135073

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top