• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn La Hai 7 77 78 1 98,73% 5 0 0 0
UBND Xã Đa Lộc 0 98 93 0 100,00% 5 0 0 0
UBND Xã Phú Mỡ 0 3 3 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Lãnh 37 210 183 0 100,00% 52 0 0 12
UBND Xã Xuân Long 5 40 43 0 100,00% 2 0 0 0
UBND Xã Xuân Phước 8 156 160 0 100,00% 4 0 0 0
UBND Xã Xuân Quang 1 1 60 60 0 100,00% 0 0 0 1
UBND Xã Xuân Quang 2 2 9 3 0 100,00% 0 1 1 6
UBND Xã Xuân Quang 3 0 82 82 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Xã Xuân Sơn Nam 18 45 53 0 100,00% 9 1 0 0
UBND Xã Xuân Sơn Bắc 1 53 49 0 100,00% 5 0 0 0
UBND Huyện Đồng Xuân 672 303 405 6 98,54% 63 0 462 39
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

15090

Hồ sơ đã xử lý

3207

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top