• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Phú Thứ 6 29 32 0 100,00% 2 0 0 1
UBND Xã Hòa Đồng 9 120 120 0 100,00% 8 0 1 0
UBND Xã Hòa Bình 1 1 60 56 1 98,25% 4 0 0 0
UBND Xã Hòa Mỹ Đông 7 43 44 0 100,00% 5 0 1 0
UBND Xã Hòa Mỹ Tây 22 48 68 0 100,00% 2 0 0 0
UBND Xã Hòa Phong 11 51 58 0 100,00% 2 0 0 2
UBND Xã Hòa Phú 1 12 13 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Xã Hòa Tân Tây 1 69 69 0 100,00% 1 0 0 0
UBND Xã Hòa Thịnh 3 164 128 0 100,00% 39 0 0 0
UBND Xã Sơn Thành Đông 0 238 168 65 72,10% 5 0 0 0
UBND Xã Sơn Thành Tây 4 143 141 0 100,00% 4 2 0 0
UBND Huyện Tây Hoà 346 303 368 1 99,73% 144 0 125 11
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

15090

Hồ sơ đã xử lý

3207

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top