• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Phú Thứ 6 422 397 0 100,00% 27 0 0 4
UBND Xã Hòa Đồng 9 1490 1487 0 100,00% 7 0 1 4
UBND Xã Hòa Bình 1 1 634 631 2 99,68% 1 0 0 1
UBND Xã Hòa Mỹ Đông 7 664 663 2 99,70% 3 0 1 2
UBND Xã Hòa Mỹ Tây 22 579 592 1 99,83% 3 0 1 4
UBND Xã Hòa Phong 12 655 637 1 99,84% 19 0 1 9
UBND Xã Hòa Phú 1 370 368 2 99,46% 0 1 0 0
UBND Xã Hòa Tân Tây 1 665 660 0 100,00% 4 0 0 2
UBND Xã Hòa Thịnh 3 1282 1278 0 100,00% 1 0 0 6
UBND Xã Sơn Thành Đông 0 1353 1256 36 97,21% 32 19 0 10
UBND Xã Sơn Thành Tây 4 1052 1047 2 99,81% 4 0 0 3
UBND Huyện Tây Hoà 345 3192 2578 53 97,99% 223 279 168 236
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

140057

Hồ sơ đã xử lý

135073

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top