• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị trấn Phú Hòa 5 380 376 2 99,47% 1 0 0 6
UBND Xã Hòa Định Đông 8 163 157 3 98,13% 6 4 0 1
UBND Xã Hòa Định Tây 81 249 249 0 100,00% 5 76 0 0
UBND Xã Hòa Quang Bắc 2 877 874 0 100,00% 0 3 0 2
UBND Xã Hòa Quang Nam 319 246 506 8 98,44% 0 0 51 0
UBND Xã Hòa Hội 4 140 136 2 98,55% 0 6 0 0
UBND Xã Hòa Thắng 109 238 236 3 98,74% 0 107 0 1
UBND Xã Hòa Trị 3 272 271 0 100,00% 0 4 0 0
UBND Xã Hòa An 25 61 53 1 98,15% 3 28 1 0
UBND Huyện Phú Hoà 18 2029 1945 58 97,10% 19 22 3 0
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

139027

Hồ sơ đã xử lý

134098

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top