• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Xuân Đài 4 365 336 11 96,83% 13 0 0 9
UBND phường Xuân Phú 1 465 464 0 100,00% 0 0 1 1
UBND phường Xuân Thành 6 863 850 0 100,00% 1 0 4 14
UBND phường Xuân Yên 3 210 212 0 100,00% 0 0 0 1
UBND xã Xuân Bình 64 1145 1112 23 97,97% 5 0 0 69
UBND xã Xuân Cảnh 1 494 478 7 98,56% 0 0 0 10
UBND xã Xuân Hải 1 454 442 4 99,10% 9 0 0 0
UBND xã Xuân Lâm 0 133 129 2 98,47% 0 1 0 1
UBND xã Xuân Lộc 0 878 865 12 98,63% 0 0 0 1
UBND xã Xuân Phương 1 312 306 1 99,67% 0 0 0 6
UBND xã Xuân Thịnh 1 203 191 0 100,00% 1 3 0 9
UBND xã Xuân Thọ 1 2 215 217 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Thọ 2 0 195 192 0 100,00% 0 0 0 3
UBND Thị xã Sông Cầu 442 4265 3942 98 97,57% 354 123 108 82
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

140057

Hồ sơ đã xử lý

135073

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top