• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Xuân Đài 2 321 318 0 100,00% 2 1 1 1
UBND phường Xuân Phú 3 292 290 1 99,66% 0 0 2 2
UBND phường Xuân Thành 8 390 380 0 100,00% 0 0 9 9
UBND phường Xuân Yên 0 316 310 0 100,00% 0 0 0 6
UBND xã Xuân Bình 6 258 250 2 99,21% 5 0 1 6
UBND xã Xuân Cảnh 2 241 238 0 100,00% 0 2 0 3
UBND xã Xuân Hải 5 785 780 4 99,49% 1 5 0 0
UBND xã Xuân Lâm 6 282 282 0 100,00% 0 0 0 6
UBND xã Xuân Lộc 1 395 369 0 100,00% 4 0 0 23
UBND xã Xuân Phương 34 301 282 9 96,91% 16 5 1 22
UBND xã Xuân Thịnh 3 237 209 2 99,05% 2 0 0 27
UBND xã Xuân Thọ 1 1 129 123 0 100,00% 0 0 0 7
UBND xã Xuân Thọ 2 0 178 172 2 98,85% 0 0 0 4
UBND Thị xã Sông Cầu 262 1784 1541 102 93,79% 199 7 101 96
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

100121

Hồ sơ đã xử lý

97740

Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top