• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
UBND thị xã Đông Hoà
Địa chỉ :Thị trấn Hoà Vinh, Đông Hoà, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3531755 - 0257.3532 409 (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Hòa)
Email :
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top