• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
Sở Tư pháp
Địa chỉ :68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :02573812108 hoặc 02573841941
Email :sotuphap@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top