• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ :62 A Lê Duẫn, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :057.3812.108 - 0257.3812.109
Email :
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top