Đến tháng 7 Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết
98,11%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 29/07/2021)